Právo pre študentov

– příjmení u žen se tvoří v souladu s …

– příjmení u žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice, pokud je ženou cizinka nebo jejíž manžel je cizinec, může na základě žádosti užívat příjmení v mužském tvaru – snoubenci při uzavírání...

 evidence obyvatel je vedena …

 evidence obyvatel je vedena v informačním systému evidence obyvatel (ISEO) jehož správcem je ministerstvo vnitra, v systému se vedou o občanech následující údaje: a) jméno a příjmení, případně jejich změnab) datum narození, obec...

 úřady pověřené výkonem správy na …

 úřady pověřené výkonem správy na úseku evidence obyvatel poskytují údaje z ISEO, v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených zákonem  na písemnou žádost obyvatele staršího 15-ti let poskytuje úřad písemně údaje...

 jméno a příjmení lze změnit pouze …

 jméno a příjmení lze změnit pouze na žádost osoby (zákonných zástupců), o žádosti rozhoduje matriční úřad v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu, pro změnu musí být dán důvod ...

a) kniha narození

a) kniha narození – zápis osob bez rozdílu státní příslušnosti, jež se narodily ve správním obvodu matričního úřadu – provádí se na základě písemného hlášení nebo ústního oznámení – obsah zápisu: údaje o dítěti...

c) kniha úmrtí

c) kniha úmrtí – zápis osob, které zemřely ve správním obvodu matričního úřadu – provádí se na základě listu o prohlídce mrtvého nebo na základě rozhodnutí soudu o prohlášení osoby za mrtvou – obsah...

SPRÁVA VNITŘNÍ

MATRIKY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ Pramen práva → zákon o matrikách, jménu a příjmení (č. 301/2000 Sb.) Matrika = státní evidence občanů ČR, která obsahuje jejich narození a uzavření manželství a úmrtí  působnost na...

 matriční úřad může vydat matriční …

 matriční úřad může vydat matriční doklad nebo povolit nahlédnutí do matriční knihy či sbírky listin jen v přítomnosti matrikáře a pouze příslušným osobám  na území ČR platí povinnost jednotného systému provádění matričních...

Soud stanoví FO způsobilou k PÚ …

Soud stanoví FO způsobilou k PÚ (buď někoho z rodiny či odborníka ).Dále určí jakým způsobem nesmí být s jednotlivými částmi majetku nakládáno(co se má pojistit, max. výši úvěru, zákaz prodeje nemovitosti…).Opatrovník při správě...