Právo pre študentov

– o případném odvolání proti rozhodnutí se …

– o případném odvolání proti rozhodnutí se zřizují u velitelství územní obrany vyšší odvodní komise – odvody se člení na pravidelné, mimořádné a dobrovolné – územní vojenské správy zapisují k pravidelnému odvodu každý kalendářní...

 pro doplňování ozbrojených sil za …

 pro doplňování ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu se vytváří záloha, tu tvoří vojáci mimo činnou službu (vojáci propuštění z vojenské činné služby, odvedenci kterým byla základní nebo náhradní...

 základní oprávnění vojenského policisty:

a) oprávnění požadovat vysvětlení od vojáka b) oprávnění prokázání totožnosti od vojáka c) oprávnění zajistit vojáka d) oprávnění umístit vojáka do cely SLUŽEBNÍ POMĚR VOJÁKŮ Z POVOLÁNÍ  vojáci z povolání jsou ve služebním...

Hodnostní označení

 při přijetí do služební poměru je voják zařazen do zákonem stanoveného hodnostního sboru a jmenován do zákonem stanovené hodnosti  do hodností generálů jmenuje vojáky prezident republiky na návrh vlády vojín svobodník desátník...

Další organizační jednotky obrany státu

Vojenské újezdy – vymezené části území státu určené k zajišťování obrany státu a k výcviku ozbrojených sil Újezdní úřady – správní úřady, které vykonávají státní správu ve vojenských újezdech – zpracovávají podklady pro tvorbu...

 základním úkolem ozbrojených sil je připravovat se k obraně ČR a bránit ji proti vnějšímu napadení, spolupracují s cizími ozbrojenými silami na základě mezinárodních smluv  nelze je použít k přímému zásahu proti...

b) Vojenská kancelář

b) Vojenská kancelář – v čele stojí její náčelník, který je přímo podřízen prezidentovi republiky prezidenta republiky – plní úkoly spojené s výkonem pravomocí prezidenta jako vrchního velitele ozbrojených sil a s řízením Hradní...

 působí vůči vojákům v činné …

 působí vůči vojákům v činné službě a vůči osobám, které se nacházejí ve vojenských objektech a prostorách nebo které páchají trestnou činnost spolu s vojáky nebo proti vojenských objektům, vojenskému materiálu nebo ostatnímu...

– ministr obrany je oprávněn vydávat …

– ministr obrany je oprávněn vydávat rozkazy jež jsou závazné pro všechny vojáky – ministr obrany navrhuje vládě základní opatření k zajištění obrany státu, k čemuž může od jiných orgánů požadovat podkladové materiály –...

Velitelství územní obrany

Velitelství územní obrany – vojenské správní úřady 2. stupně, nařízený orgán pro územní vojenské správy Územní vojenské správy – vojenské správní úřady 1. stupně – vykonávají řadu opatření k provádění branné povinnosti Obecní úřady...