Právo pre študentov

– o zahájení řízení bez návrhu vydá předseda …

– o zahájení řízení bez návrhu vydá předseda senátu usnesení, které doručí účastníkům do vlastních rukou– řízení je zahájeno dnem, kdy došel návrh na jeho zahájení nebo dnem vydání usnesení D. Kupní smlouva dle...

– Podniká-li více osob pod společným …

– Podniká-li více osob pod společným jménem bez založení právnické osoby, jsou tyto osoby povinny splnit závazky vzniklé při tomto podnikání společně a nerozdílně – společné jméno není firmou– Převod firmy bez současného převodu...

III. dovolání

– lze jím napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to připouští zákon– dovolání je přípustné – bylo-li změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé; žaloba na obnovu řízení, zamítnutí návrhu na změnu rozhodnutí,...

– držba – držitelem je ten, …

– držba – držitelem je ten, kdo s věcí nakládá jako s vlastní nebo vykonává právo pro sebe– nabývání vlastnictví – kupní, darovací nebo jinou smlouvou – převzetím věci– u nemovitostí převodem vlastnictví –...

B. Komanditní společnost

– společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v OR = komandisté; a jeden nebo více společníků ručí celým svým majetkem = komplementáři– zakladatelskou...

C. Opravné prostředky

I. odvolání– napadení rozhodnutí okresního nebo krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni– není přípustné např. byl schválen smír, bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšující 2000Kč; odvolání proti důvodům rozhodnutí je nepřípustné– podává...

– zákaz konkurence –

– zákaz konkurence – bez svolení ostatních společníků nesmí společník podnikat v předmětu podnikání společnosti– statutárním orgánem jsou všichni společníci – každý z nich je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně– zrušení společnosti – výpovědí...

D. Promlčení, doba a prekluze v občanském právu

– promlčují se všechna majetková práva s výjimkou vlastnického– nepromlčují se práva z vkladů na vkladních knížkách nebo na běžných účtech, pokud vkladový vztah trvá– promlčecí doba – pokud není uvedeno jinak, do 3...

V.

A. Podnikání, podnikatel, podnik, obchodní majetek, organizační složka podniku– podnikání – soustavná činnost prováděná samostatně, vlastním jménem na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku– podnikatel – osoba zapsaná v OR, podniká na základě živnostenského...

– bez svolení druhé strany nelze …

– bez svolení druhé strany nelze zvolený způsob plnění měnit– pokud má věřitel více plnění od jednoho dlužníka, a poskytnuté plnění nestačí, určí dlužník, co plní, neučiní-li tak, je splněn závazek nejdříve splatný a...