Právo pre študentov

SPRÁVA OBRANY STÁTU

Prameny práva → zákon o zajišťování obrany ČR (č. 222/1999 Sb.), zákon o ozbrojených silách ČR (č. 219/1999 Sb.), zákon o Armádě České republiky (č. 15/1993 Sb.), zákon o Vojenské policii (č. 124/1992 Sb.),...

c) oznamovat obecnímu úřadu změny určených …

c) oznamovat obecnímu úřadu změny určených věcných prostředků, jež mají význam pro jejich využitelnost d) uposlechnout výzvy k dodání věcných prostředků k prověření opatření pro zabezpečení obrany státu e) poskytnout na žádost správních úřadů...

Bezpečnostní rada státu –

Bezpečnostní rada státu – připravuje vládě ČR návrhy opatření k zajišťování bezpečnosti ČR – tvoří ji předseda vlády a další členové vlády podle rozhodnutí vlády Parlament ČR – rozhoduje o vyhlášení válečného stavu a...

 provést zákroky, …

 provést zákroky, úkony nebo učinit jiná opatření (příp. poučit osoby o jejich právech, použit výzvy), a to i v době mimo pracovní dobu, při tom je strážník povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti...

Oprávnění strážníků

 požadovat vysvětlení  požadovat prokázání totožnosti (event. osobu předvést za účelem zjištění totožnosti na Policii ČR)  odebrat zbraň osobě na místě veřejně přístupném po předchozí marné výzvě k vydání zbraně, hrozí-li osoba...

 použít ke stanoveným účelům a za stanovených …

 použít ke stanoveným účelům a za stanovených podmínek donucovací prostředky (hmaty a chvaty a údery a kopy sebeobrany, slzotvorné prostředky, obušek, pouta, pes, varovný výstřel, prostředky k zabránění odjezdu a zastavení vozidla) a...

OBECNÍ POLICIE

Obecní policie = speciální ozbrojená bezpečnostní složka obce, jejíž veřejně prospěšnou činností zajišťuje obec klid a pořádek na svém území  je orgánem obce, zřizuje a zrušuje ji obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou ...

 řídí ji starosta pokud obecní …

 řídí ji starosta pokud obecní zastupitelstvo nepověří řízením jiného člena obecního zastupitelstva, obecní rada může mimo to pověřit plněním některých úkolů při řízení obecní policie určeného strážníka  zpracovává osobní údaje, které potřebuje...

Úkoly obecní policie

 přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku  dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití  přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích  odhaluje přestupky a jiné správní delikty  upozorňuje...

 služební poměr se zakládá rozhodnutím …

 služební poměr se zakládá rozhodnutím služebního funkcionáře a vzniká dnem určeným v rozhodnutí o přijetí do služebního poměru (policistovi je přidělena zákonem stanovená hodnost)  o ustanovování policistů do funkcí rozhodují služební funkcionáři...