Právo pre študentov

Zkrácené přípravné řízení (ZPŘ) § 179a

– provádí okresní soud, konají policejné orgány – případech, kde hranice trestu odnětí svobody nepřevyšuje 3 rokya)podezřelý byl přistižen při činub)v průběhu prověřování byly zjištěny skutečnosti, kde lze očekávat, že podezřelého bude ve stanovené...

§ 179d

– se týká návrhu na potrestání, které má stejné náležitosti jako obžaloba s výjimkou odůvodnění – k návrhu na potrestání přiloží státní zástupce všechny písemnosti a přílohy, které mají význam pro soudní řízení a...

§ 158a

– ke zjištění pachatele je třeba provést neodkladný nebo neopakovatelný úkon , např. výslech svědka, rekognice – provádí se na návrh státního zástupce a za přítomnosti soudce§ 160/odst. 4 – neodkladný úkon – je...

Zahájení trestního stíhání

-trestní stíhání se zahájí (§ 160), nasvědčují-li prověřováním zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba. Zahájit trestní stíhání je oprávněn policejní...

Přerušení tr. stíhání

a) nelze-li pro nepřítomnost obviněného věc objasnitb) nelze-li obviněného pro těžkou chorobu postavit před soudc) obviněný trpí duševní chorobu po spáchání TČ a nechápe proto smysl tr. stíháníd) tr. stíhání nebo obviněný jsou předání...

Obžaloba § 176

– vyšetřování dostatečně odůvodňuje postavení obviněného před soud– podává státní zástupce, který k ní připojí spisy a přílohy– vyrozumí obhájce, obviněného a poškozeného v případě žádosti o náhradu škody§ 178 – týká se možnosti...

Průběh přípravného řízení

Postup před zahájením trestního stíhání: policejní orgán je povinen na základě vlastních poznatků, trestních oznámení i podnětů jiných osob a orgánů, na jejichž podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu, učinit...

Vyšetřování § 161

– označuje se jím úsek tr. stíhání před podáním obžaloby, postoupením věci, zastavením nebo podmíněným zastavením tr. Stíhání, koná ho SKPV, inspekci MV u příslušníků Policie ČR, kapitán lodi nebo letadla atd.Orgány přípravného řízení...

Skončení vyšetřování § 166

– jestliže výsledky postačují dle pol. orgánu k podání obžaloby, musí umožnit obviněnému a obhájci policejní orgán, aby mohli prostudovat spis, dále policejní orgán předloží státnímu zástupci návrh na podání obžaloby se seznamem navrhovaných...