Právo pre študentov

 prokázat svou příslušnost k policejnímu sboru

 prokázat svou příslušnost k policejnímu sboru (služebním stejnokrojem s identifikačním číslem, služebním průkazem, odznakem služby kriminální policie, ve výjimečných případech ústním prohlášením „policie“)  dodržovat při výkonu služby pravidla služební zdvořilosti  zachovávat...

 zajistit osobu v taxativně stanovených případech …

 zajistit osobu v taxativně stanovených případech (osoba ohrožuje svůj život nebo život jiných osob, pokusila se o útěk při předvedení, na policejním útvaru slovně uráží jinou osobu nebo policistu, poškozuje majetek, byla přistižena...

 využít specifická opatření v souvislosti …

 využít specifická opatření v souvislosti se zajišťováním ochrany státních hranic, bezpečnosti železniční dopravy a při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu a při jeho řízení  použít ke stanoveným účelům a za...

g) služba rychlého nasazení

g) služba rychlého nasazení – provádí služební zákroky proti teroristům, únoscům a nebezpečným pachatelům h) služba železniční policie – zajišťuje veřejný pořádek na nádražích a ve vlacích, dbá na ochranu bezpečnosti cestujících i) letecká...

Obvodní oddělení Policie ČR

Obvodní oddělení Policie ČR – zřizují se v souladu s potřebami konkrétních územních celků POVINNOSTI A OPRÁVNĚNÍ POLICISTŮ  k plnění úkolu při výkonu služby mají policisté stanoveny povinnosti a oprávnění  při provádění...

a) obecné právní prostředky

a) obecné právní prostředky – vydávání normativních správních aktů a individuálních správních aktů b) specifické právní prostředky – donucovací prostředky Vztahy Policie ČR k zahraničí  policie je při plnění svých úkolů oprávněna spolupracovat...

ORGANIZACE POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Organizace vyššího stupně systému správy policie Ministerstvo vnitra – orgán, kterému je Policie ČR podřízena – prakticky je ministerstvo od organizace Policie ČR odděleno Inspekce ministerstva vnitra – odhaluje a prověřuje skutečnosti, které nasvědčují...

Útvary s působností na celém území ČR –

Útvary s působností na celém území ČR – zřizuje je ministr vnitra na návrh policejního prezidenta Útvary s územně vymezenou působností – zřizuje je ministr vnitra na návrh policejního prezidenta Služby – v čele...

c) služba dopravní policie

c) služba dopravní policie – dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu, řeší dopravní nehody d) služba správních činností – zabezpečuje správní činnosti e) ochranná služba – zabezpečuje ochranu prezidenta republiky, ústavních činitelů a...

 zajišťuje ochranu úřadů, …

 zajišťuje ochranu úřadů, které jsou stanoveny v zákoně  dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení  odhaluje a projednává přestupky  vede evidenci a statistiky potřebné pro...