Právo pre študentov

 všechny archiválie jsou na …

 všechny archiválie jsou na území ČR vedeny v evidenci a jsou součástí Jednotného archivního fondu, jsou rovněž chráněny státem  do archiválií může nahlížet každý, do archiválií mladších 30 let lze nahlížet jen...

 archiválie politických stran, …

 archiválie politických stran, politických hnutí a sdružení občanů se mohou ukládat do archivů, které si tyto jednotky zřídí (jinak se ukládají do příslušného archivu) SPRÁVA BEZPEČNOSTNÍ SPRÁVA BEZPEČNOSTNÍ Prameny práva → ústavní zákon...

• Náboženská společnost …

• Náboženská společnost českých unitářů • Náboženská společnost Svědkové Jehovovi • Novoapoštolská církev v ČR • Pravoslavná církev v českých zemích • Slezská církev evangelická augsburského vyznání • Starokatolická církev v ČR VEŘEJNÉ SBÍRKY...

 sbírku může konat pouze právnická osoba …

 sbírku může konat pouze právnická osoba (kraje, obce, ostatní právnické osoby mající sídlo na území ČR)  právnická osoba jež chce sbírku konat je povinna její konání písemně oznámit krajskému úřadu, úřad musí...

 registrované církve a náboženské …

 registrované církve a náboženské společnosti mohou založit svaz církví a náboženských společností  registrovanou církev a náboženskou společnost lze zrušit, pokud porušuje závazky vůči státu nebo třetím osobám, nezveřejňuje každoročně výroční zprávu nebo...

• Církev Ježíše Krista …

• Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů • Církev řeckokatolická • Církev římskokatolická • Českobratrská církev evangelická • Evangelická církev augsburského vyznání v ČR • Evangelická církev metodistická • Federace židovských obcí v ČR...

Petiční právo

 každý občan ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má právo sám nebo s jinými, obracet se na státní orgány s žádostmi a stížnostmi a návrhy  k sestavení petice, opatření podpisů, doručení...

 svoboda myšlení, svědomí …

 svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena  každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání, zákonní zástupci nezletilých dětí mohou výkon tohoto práva usměrňovat způsobem, který...

 sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním,

 sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným sdružením nebo rozhodnutím ministerstva vnitra o jeho rozpuštění Sdružování v politických stranách a hnutích  občané mají právo se sdružovat v politických stranách a hnutích, k...

 strana a hnutí zanikají vlastním rozhodnutím, …

 strana a hnutí zanikají vlastním rozhodnutím, pokud nepředloží Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávu, rozhodnutím soudu nebo dnem, kdy ministerstvo vnitra provede výmaz ze seznamu stran a hnutí PRÁVO SHROMAŽĎOVACÍ Prameny práva → zákon...